معرفی محصول

شیر دستی خطی

توضيح فارسي : شیر دستی جهت باز یا بسته بودن کامل مسیر استفاده می شود.

SVAST-STR

____________________________________

شیرهای دستی دارای رنج وسیع و انواع متنوعی است که در سرد خانه ها و برودت نقش مهمی دارند.

-----------------------------------------------------------

نكات قابل توجه اينكه:
سردخانۀ زير صفر را مي توان براي نگهداري نگهداري محصولاتي كه نياز به سردخانه با دماي بالاي صفر دارند؛ تنظيم نمود. اما اينكه بخواهيم دماي يك سردخانۀبالاي صفر را به زير صفر برسانيم ، امري بسيار دشوار است و ريسك زيادي مي طلبد و شايد هم ناممكن باشد؛ چراكه كمپرسور، فشار زيادي را متحمل مي شود.
كندانسور وظيفۀ خنك كردن نيتروژن برگشتي از اتاقك ها كه گرماي اتاقك را گرفته اند؛ بر عهده دارند. لذا بايد در نماي شمالي سردخانه كه در معرض تابش كمتر خورشيد قرار دارد؛ ساخته شود. اما كندانسور، براي خنك كردن نيتروژن نياز به آب دارد كه اين آب در تماس با نيتروژن داغ، بخار شده و همين بخار به سمت اتاقك هاي سردخانه هدايت مي شود و رطوبت مورد نياز داخل سالن ها را تأمين مي كند.
اتاقك كنترل داراي دستگاههاي ترموگرافي است كه وضعيت دمايي اتاقك ها را بطور لحظه اي ثبت مي كنند تا مورد نظارت مسئولين ذيربط قرار گيرند. درضمن، كمپرسورها هم در اين اتاقك قرار دارند.
از آنجاكه، براي خنك كردن هر متر مكعب از حجم هواي سردخانه به اندازۀ يك درجۀ سانتيگراد، بطور متوسط حدود Btu25000 انرژي لازم است و بعلت حساس بودن كار؛ در صورت قطع ناگهاني برق، برق اضطراري بايد بلافاصله برقرار شود. برق اضطراري معمولاً از ژنراتورها تأمين مي شود كه ژنراتور اين سردخانه 480 كيلو وات توان توليد مي كند و در محوطۀ سردخانه و نزديك به اتاقك كنترل قرار دارد.
هر دورۀ انبار داري سردخانه 6 ماه است كه پس از اتمام هر دوره و تخليۀ محصولات، از مواد ضد عفوني كننده از قبيل اكسي كلرور مس براي مبارزه با قارچ و كپك (آفت سردخانه) استفاده مي شود و بلافاصله بارگيري بعدي انجام مي گيرد.
نكتۀ قابل توجه اينكه، در مورد محصولات حساس از قبيل گوشت كنترل هاي سختگيرانه اي انجام مي گيرد. بطوريكه سازمان هاي نظارتي، دامپزشكي و ... بطور مستقيم بر اين موضوع نظارت دارند. لذا از يك ماه قبل از تاريخ منقضي شدن اينگونه محصولات، سردخانه موظف است به صاحب كالاي داخل سردخانه و اين سازمان هاي اعلام كند كه يك ماه تا تاريخ انقضاي اين محصولات وقت باقي است كه اگر صاحب كالا تا تاريخ انقضاي محصول اقدامي نكند؛ طبق مقررات، اين محصول بايد معدوم شود.

قيمت ها:

  ریال

اطلاعات بيشتر :

www.denasanatco.com

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

5535

دنا صنعت سرما | محصول